Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

سطح سنج فشار تفاضلی (Differential Pressure Level Transmitter)

سطح سنجی به کمک اندازه گیری فشار تفاضلی، سطح سنج فشار تفاضلی،  از کاملترین روشهای اندازه گیری سطح مایعات خصوصاً در مخازن سر بسته و تحت فشار میباشد.در سطح سنج فشار تفاضلی، اندازه گیری سطح با استفاده از اندازه‌گیری فشار انجام می‌شود. دو عدد ترانسمیتر فشار، یکی در ارتفاع %0 و دیگری در ارتفاع %100 مخزن نصب می‌شوند. توجه کنید که این دو نقطه، لزوماً منطبق به کف و سقف مخزن نیستند. در اینجا، صرفاً محدوده‌ای که قرار است در سیستم اتوماسیون تعریف شود، مد نظر قرار می‌گیرد. اختلاف فشار این دو نقطه و استفاده از رابطه آشنای ΔP=ρ×g×HΔP=ρ×g×H، ارتفاع محصول را در مخزن نتیجه می‌دهد.

یک نمونه سطح سنج با استفاده از اختلاف فشار – OPTIBAR DP 7060​

همان‌طور که می‌بینید، با توجه به رابطه فشار، یکی از عوامل تأثیرگذار در دقت این تجهیز، چگالی ماده است. از آنجایی که معمولاً در کاربردهای واقعی، دقت زیادی روی مقدار چگالی نمی‌شود و مقدار چگالی متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرد، اندازه گیری سطح با کمک این تجهیز، همواره با درصدی از خطا همراه است. شماتیک اندازه گیری سطح به روش فشار تفاضلی، در شکل زیر قابل مشاهده است. با توجه به مطالبی که گفته شد، نتیجه این اندازه‌گیری را می‌توان به صورت اختلاف فشار نیز بیان کرد. سنسور فشار بالا (HP) فشار هیدرواستاتیک و سنسور کم فشار (LP) نیز فشار هد را اندازه‌گیری می‌کند.

در انواع دیگر که به مدلهای سابمرسیبل یا غوطه وری مشهور میباشند سطح سنج که در حقیقت یک نمونه فشار سنج میباشد به کمک کابل با سیم مربوطه به عمق مخزن فرستاده میگردد .

مشاهده محصولات سطح سنج فشار تفاضلی

جستجو کنید...