Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

در حال حاضر بسیاری از تجهیزات ابزار دقیق در کشور وجود دارند که یا خراب شده اند یا عمر آنها روبه اتمام است. این تجهیزات نیاز به تعمیر و نگهداری داشته و همچنین باید در فواصل زمانی معین کالیبره شوند. با توجه به تجربیات تیم فنی شرکت پادراتک، توانمندی تعمیر تجهیزات ابزار دقیق شرکت‎های شاخص نظیر اندرس هوزر، برتهولد، وگا و امرسون وجود دارد.

جستجو کنید...