Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

سطح سنج خازنی (Capacitance Level Transmitter)

سطح سنج خازنی براساس تغییر ظرفیت خازن عمل می‌کند. به شکل زیر توجه کنید. سطح سنج های خازنی به صورت پیوسته و گسسته میتوانند سطح مخزن شما را مانیتور کنند . برای سطح سنجی مخازن حاوی مواد پودري و گرانول یا پرک یکی از گزینه هاي شما انتخاب لول سوئیچهاي خازنی است. عملکرد این لول مترها همانگونه که از اسم آنها بر می آید بر اساس خاصیت خازنی که معمولا بین سطح مخزن و الکترود سنسور برقرارمی شود می باشد . هر چقدر مقدار مواد بین الکترود و سطح مخزن بیشتر باشد خاصیت دي الکتریک خازن بیشتر شده و بر اساس آن می توان خروجی متناسب با ارتفاع مخزن به دست آورد.

سطح سنج خازنی – VEGACAL 62

عملکرد سطح سنج خازنی

در هنگام استفاده از این تجهیز، بین پروب (probe) و دیواره مخزن، یک خازن الکتریکی تشکیل می‌شود. دقت کنید که جنس دیواره مخزن باید از ماده‌ای رسانا باشد. هنگامی که فضای بین پراب و دیواره خالی است (شکل 1) خازن تشکیل شده، کمترین ظرفیت ممکن را دارد. در این حالت، هوا نقش دی‌الکتریک را ایفا می‌کند. هنگامی که مخزن پر می‌شود، مطابق شکل‌های 2 و ۳، ماده‌ای غیر از هوا بین دو تیغه خازن قرار می‌گیرد. دی‌الکتریک این ماده بیشتر از هواست. در نتیجه، ظرفیت خازن بالا می‌رود. اگر هدایت الکتریکی ماده بیشتر از 100μscm  باشد، اندازه‌گیری سطح، مستقل از مقدار دی‌الکتریک (DKDK) ماده موجود در مخزن خواهد بود. در نتیجه، نوسانات DKDK نمی‌تواند تأثیری روی نتیجه اندازه‌گیری داشته باشد.

در شکل بالا، RR و CC  به ترتیب نشان دهنده هدایت الکتریکی و ظرفیت خازنی ماده هستند. ظرفیت خازنی اولیه و نهایی نیز با CACA و  CECE مشخص شده است. در این روش، طول پراب را می‌توان با توجه به شرایط فرآیند، کوتاه‌تر یا بلندتر انتخاب کرد. امکان استفاده از سطح سنج خازنی برای هر دو منظور اندازه‌گیری پیوسته سطح و همچنین سوئیچ سطح وجود دارد. از ویژگی‌های جالب این تجهیز، می‌توان به قابلیت آن در اندازه گیری سطح جدایش (interface) دو مایع اشاره کرد. به عنوان مثال، مخلوط آب و بنزین که با یکدیگر ترکیب نمی‌شوند، را در نظر بگیرید. سطح سنج خازنی برای گستره وسیعی از مایعات مانند آب، بنزین، آب میوه و اسید قابل استفاده است. حداکثر ارتفاعی که با این تجهیز می‌توان اندازه‌گیری کرد را می‌توان در حدود 10 متر تخمین زد. زیرا برخی محدودیت‌های فیزیکی، افزایش طول پراب را با مشکل مواجه می‌سازند.

کاربرد سطح سنج خازنی

در تانکهای مخروطی و یا تانكهای کروی حتی اگر تانك از فلز ساخته شده باشد، به دلیل اینکه فاصله بین دیواره تانك و الکترود در طول این خازن ثابت نمی ماند و در نتیجه خطی نخواهد شد، یك مرجع موازی با الکترود لازم است. همچنین در سیالاتی كه دارای ثابت دی الکتریك کم هستند، نیز باید از الکترود مرجع استفاده کرد، زیرا این مرجع به الکترود نزدیكتر است و تغییر ظرفیت بر واحد طول در مقایسه با حالتی که دیواره تانك، مرجع می باشد، بیشتر خواهد بود . معمولاً در مواردی که نیاز به الکترود دوم می باشد، از الکترودهای هم مرکز به شكل استوان های، در این سیستم ها استفاده میشوند.

یکی از محاسن Probe های استوانه ای هم مرکز این است که می توانند در یك تانك کوچکتر با همان سیال فرآیندی مورد نظر در خارج از محل نصب، کالیبره شوند ولی معمولاً سایر Probe ها، باید بعد از نصب نهایی در محل، کالیبره شوند.

تخریب کننده ترین عامل در اندازه گیری با استفاده از روش خازنی تشكیل build up از نوع رسانا بر روی الکترود میباشد که باعث تغییر ابعاد و شکل هندسی پروب اندازه گیری می شود. تشکیل build up نارسانا معمولاًچندان مهم نیست و با کالیبراسیون مجدد قابل رفع خواهد بود.

مزایای سطح سنج های خازنی

مشاهده محصولات سطح سنج خازنی

جستجو کنید...