Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

PMD75

در این تجهیز با استفاده از حسگر پیزو مقاومتی و غشا فلزی جوش خورده، فشار تفاضلی مایعات، بخارات و گازها بصورت پیوسته اندازه گیری میگردد. مشخصات

PMP71

در این تجهیز با استفاده از حسگر فلزی جوش خورده، فشار مایعات، بخارات و گازها اندازه گیری میشود. این تجهیز توانایی اندازه گیری فشار تا 700 بار را دارا است. مشخصات

PMC71

در این تجهیز با استفاده از حسگر سرامیکی بدون روغن، فشار مایعات و گازها اندازه گیری میگردد. مشخصات

PMC51

در این تجهیز با استفاده از حسگر سرامیکی بدون روغن، فشار مایعات و گازها اندازه گیری میگردد. از این تجهیز در کاربردهای خلاء و یا شامل مواد خورنده استفاده میشود. مشخصات

VEGADIF 85

در این تجهیز با استفاده از غشا فلزی فشار تفاضلی مایعات، بخارات و گازها اندازه گیری میگردد. مشخصات

VEGABAR 81

از این تجهیز برای اندازه گیری فشار در دما و فشار بسیار بالا و وجود مواد خورنده استفاده میگردد. مشخصات

VEGABAR 82

در این تجهیز با استفاده از حسگر سرامیکی، فشار مایعات و گازها اندازه گیری میگردد. مشخصات

EJX530A

از این تجهیز برای اندازه گیری فشار نسبت به فشار اتمسفر در مایعات و گازها استفاده میگردد. مشخصات

EJX110A

از این تجهیز برای اندازه گیری فشار تفاضلی در مایعات و گازها استفاده میگردد. مشخصات

EJX310A

از این تجهیز برای اندازه گیری فشار مطلق در مایعات و گازها استفاده میگردد. مشخصات

EJX430A

از این تجهیز برای اندازه گیری مقدار فشار در مایعات و گازها استفاده میگردد. مشخصات

EJX120A

از این تجهیز برای اندازه گیری فشار تفاضلی در مایعات و گازها استفاده میگردد. این دستگاه دارای گستره اندازه گیری وسیعی می باشد. مشخصات

EJA110A

از این تجهیز برای اندازه گیری فشار تفاضلی در مایعات و گازها استفاده میگردد. مشخصات

EJA430A

از این تجهیز برای اندازه گیری فشار در مایعات و گازها استفاده میگردد. مشخصات

EJA130A

از این تجهیز برای اندازه گیری فشار تفاضلی در مایعات و گازها استفاده میگردد. این فشارسنج در برابر فشارهای بالا مقاوم است. مشخصات

EJA118W

از این تجهیز برای اندازه گیری فشار تفاضلی در مایعات و گازها استفاده میگردد. مشخصات

Model 266

از این تجهیز برای اندازه گیری فشار در مایعات و گازها استفاده میگردد.مشخصات

3051CG

از این تجهیز برای اندازه گیری فشار در مایعات و گازها استفاده میگردد. مشخصات

3051CD

از این تجهیز برای اندازه گیری فشار تفاضلی در مایعات و گازها استفاده میگردد.مشخصات

3051CA

از این تجهیز برای اندازه گیری فشار مطلق در مایعات و گازها استفاده میگردد. مشخصات

3051TG

از این تجهیز برای اندازه گیری فشار در مایعات و گازها استفاده میگردد. این فشارسنج از نوع درون خطی میباشد. مشخصات

2088

از این تجهیز برای اندازه گیری فشار در مایعات و گازها استفاده میگردد. این فشارسنج میتواند فشار تفاضلی و مطلق را اندازه گیری نماید. مشخصات

جستجو کنید...