Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

SOLITRAC 31

با استفاده از این تجهیز میتوان ارتفاع و حد فاصل سیالات چند فازی و مواد جامد مختلف در یک مخزن را با دقت بسیار بالا با استفاده از پرتوهای گاما اندازه گیری نمود. مشخصات

VEGAFLEX 81

با استفاده از این تجهیز میتوان ارتفاع و حدفاصل سیالات در یک مخزن را با استفاده از روش TDR اندازه گیری نمود. مشخصات

VEGAFLEX 83

با استفاده از این تجهیز میتوان ارتفاع و حد فاصل سیالات در یک مخزن را با استفاده از روش TDR اندازه گیری نمود. از این ابزار میتوان در مواقعی که مواد خورنده بوده و نیاز به الزامات بهداشتی بسیار بالا میباشد، استفاده نمود. مشخصات

VEGAFLEX 86

با استفاده از این تجهیز میتوان ارتفاع و حد فاصل سیالات در یک مخزن را با استفاده از روش TDR اندازه گیری نمود. از این ابزار میتوان در شرایط بسیار سخت استفاده نمود. مشخصات

LB 480

با استفاده از این تجهیز میتوان ارتفاع و حد فاصل سیالات چند فازی و مواد جامد مختلف در یک مخزن را با دقت بسیار بالا با استفاده از پرتوهای گاما اندازه گیری نمود. مشخصات

VEGAFLEX 86

با استفاده از این تجهیز میتوان ارتفاع و حد فاصل سیالات در یک مخزن را با استفاده از روش TDR اندازه گیری نمود. از این ابزار میتوان در شرایط بسیار سخت استفاده نمود. مشخصات

FMG 60

با استفاده از این تجهیز میتوان ارتفاع و حد فاصل سیالات چند فازی و مواد جامد مختلف در یک مخزن را با دقت بسیار بالا با استفاده از پرتوهای گاما اندازه گیری نمود. مشخصات

FMI 51/52

با استفاده از این تجهیزها میتوان ارتفاع و حد فاصل سیالات در یک مخزن را با استفاده از روش ظرفیت خازنی اندازه گیری نمود. از این ابزارها میتوان در دما بسیار بالا و همچنین در صورت وجود لایه های امولسيونی استفاده نمود. FMI51FMI52

FMP 51/52/54/55

با استفاده از این تجهیزات میتوان ارتفاع و حد فاصل سیالات در یک مخزن را با استفاده از روش رادار اندازه گیری نمود. FMP 51FMP 52FMP 54FMP 55

FLEX80Y

با استفاده از این تجهیز میتوان ارتفاع و حد فاصل سیالات در یک مخزن را با استفاده از روش راداری اندازه گیری نمود. مشخصات

جستجو کنید...