Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

آشکارسازی پرتوهای گاما و ایکس

امکان آشکارسازی ذرات آلفا، بتا و نوترون توسط پروب خارجی

دزیمتر فردی RDS-31 ساخت شرکت MIRION، به منظور آشکارسازی پرتوهای گاما و ایکس از یک شمارنده گایگر مولر (GM) همراه با جبران ساز انرژی تشکیل شده است. تغذیه این تجهیز توسط دو باتری انجام می شود. با توجه به کاربردهای وسیع و دوام آن، می توان از این تجهیز در طیف گسترده ای از کاربردها در صنایع دفاعی، صنعتی و آزمایشگاهی استفاده نمود.

در این تجهیز امکان اتصال پروب های خارجی به منظور گسترش قابلیت های آن در آشکارسازی ذرات آلفا، بتا و نوترون وجود دارد.

جستجو کنید...