Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

آشکارسازی پرتوهای گاما و ایکس

امکان آشکارسازی ذرات آلفا و بتا توسط پروب خارجی

دزیمتر فردی (رادیومتر) PDM07 ساخت شرکت فنی مهندسی پادرا مهر آریا به منظور آشکارسازی پرتوهای گاما و ایکس از یک شمارنده گایگر مولر (GM) همراه با جبران ساز انرژی تشکیل شده است. به منظور اشکارسازی ذرات آلفا و بتا و همچنین دزیمتری پرتوهای گاما با نرخ دز بالا می توان از پروب های خارجی استفاده نمود.

جستجو کنید...