Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

دزیمتر محیطی پرتوهای گاما و ایکس

امکان آشکارسازی ذرات آلفا، بتا و نوترون توسط پروب خارجی

دزیمتر محیطی PDM04 ساخت شرکت فنی مهندسی پادرا مهر آریا به منظور آشکارسازی پرتوهای گاما با توجه به محدوده اندازه گیری آن (دز پایین، دز بالا و یا دز پایین-بالا) از یک یا دو عدد شمارنده گایگر مولر (GM) همراه با جبران ساز انرژی تشکیل شده است. این دزیمتر در دو مدل دز بالا و دز پایین تولید میشود.

به منظور آشکارسازی ذرات آلفا، بتا و نوترون می توان از پروب های خارجی استفاده نمود.

جستجو کنید...