Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

منیفولد سه راهه (Three Way Manifold)

manifold valve three way

یک نمونه شیر منیفولد سه راهه شرکت Excel

شیرآلات، منیفولد سه راهه بیشتر برای ترانسمیترهای اختلاف فشار DPT  (Differential Pressure Transmitter) به کار گرفته می‌شوند و به راحتی می‌توان به کمک آنها نقطه صفر ترانسمیتر اختلاف فشار را به دست آورد. شیرهای منیفولد سه راهه دارای دو شیر مسدود کننده بوده و یک شیر تعادل دهنده یا اکولایزر (equalizer) در آنها استفاده شده است. بنابراین ما برای به دست آوردن نقطه صفر در ترانسمیترهای اختلاف فشار، به راحتی می‌توانیم شیر مسدود کننده را بسته و شیر اکولایزر را باز کنیم. در این وضعیت فشار در دو طرف پرفشار و کم فشار برابر شده و اختلاف فشار به صفر می‌رسد. بنابراین دستگاه مورد نظر هم کالیبره شده و ما بهترین بهره را از منیفولد ولو سه راهه برده‌ایم.

شکل زیر نمایش دهنده دیاگرام یک شیر منیفولدی سه راهه در کنار یک ترنسمیتر اختلاف فشار است.

manifold three way valve

 لازم به ذکر است که ‌HP side (high pressure side) الزاما سمت پرفشار جریان نیست. فشار این سمت می‌تواند از سمت LP کمتر باشد. در این صورت ولتاژی که به عنوان سیگنال خروجی DPT است، یک مقدار منفی را نشان خواهد داد.

جستجو کنید...