Padra Mehr Aria Technical Engineering

فنی مهندسی پادرا مهرآریا

Padra Mehr Aria Technical Engineering 

سطح سنج هیدرواستاتیک (Hydrostatic Level Transmitter)

در سطح سنج هیدرواستاتیک، مبنای اندازه گیری، اندازه گیری فشار است. این روش، مشابه روش فشار تفاضلی است. با این تفاوت که در اینجا، مخزن تحت فشار نیست و فقط با محاسبه فشار در کف مخزن، می‌توان ارتفاع را به دست آورد.

سطح سنج هیدرواستاتیک – Deltapilot FMB53

در سطح سنج هیدرواستاتیک در یکی از ساده‌ترین روش‌ها می‌توان یک ترانسمیتر فشار ساده را روی فلنجی در بدنه و نزدیک به کف مخزن نصب کرد به طوری که سنسور آن، در تماس با مایع قرار گیرد. در شیوه‌ای دیگر، که در شکل زیر نشان داده شده است، سنسور فشار به کمک کابلی از بالا به داخل مخزن فرستاده می‌شود. در این حالت، سنسور در نزدیکی کف مخزن قرار می‌گیرد و بدنه سنسور به بدنه مخزن بسته می‌شود تا از حرکت و ارتعاش احتمالی جلوگیری شود

مقادیر فشار نسبی و مطلق را در شکل مشاهده می‌کنید. با توجه به رابطه کلیدی P=ρgHP=ρgH، دقت محاسبه ارتفاع به میزان زیادی به دقیق بودن چگالی ماده وابسته است چرا كه تغییرات نسبتاً زياد دما باعث تغییر در چگالي سیال می شود. به همین دليل در همه اين دستگاه ها از جمله اندازه گیرهای هیدرواستاتيكی،از جبران ساز دما نيز استفاده می شود. متدوال ترين ترانسديوسر اين وسايل از نوع پيزو الكتريك مي باشد.

در سطح سنج هیدرواستاتیک، ترانسمیتر در بیرون و با فاصله از مخزن نصب شده و مقدار فشار یا ارتفاع به صورت یک سیگنال جریان  4–20mA به اتاق کنترل ارسال می‌شود.

مشاهده محصولات سطح سنج هیدرواستاتیک

جستجو کنید...